Laboratorio ja laadunvalvonta

White Swan –tuotteita kehitetään ja valvotaan omassa laboratoriossa, joka sijaitsee Jyväskylässä Seppälänkankaan teollisuusalueella. Laadunvalvonnasta ja tuotekehittelystä vastaa kemisti Miika Sallinen, joka on tutkinut otsonin ja otsonoitujen kasvirasvojen vaikutuksia jo vuosituhannen vaihteesta lähtien.

White Swanin otsonoidut öljyt tehdään korkealuokkaisista kasviöljyistä, joihin johdetaan happi-otsonikaasuseosta. Valtaosa otsonista reagoi öljyjen rasvahappojen kaksoissidosten kanssa muodostaen niin sanottuja otsonideja, jotka ovat varsin pysyviä ja joilla on monia ihoa hoitavia ominaisuuksia. Monilla valmistajilla otsonoitujen öljyjen laadunvalvonta on joko puutteellista tai puuttuu kokonaan. Erityisesti Yhdysvalloissa otsonoidut tuotteet valmistetaan varsin summittaisesti tyyliin, jonka mukaan otsonoitu oliiviöljy on hyvää sitten kun se on kiinteytynyt. Tällainen arvio pätee lähes ainoastaan oliiviöljyyn, sillä monet muut kasviöljyt eivät kiinteydy erittäin vahvankaan otsonoinnin jälkeen, vaikka niiden viskositeetti kasvaakin otsonoinnin edistyessä. Oliiviöljynkin kohdalla kiinteyden tarkkailu on erittäin epätarkka menetelmä, sillä siihen vaikuttaa monet seikat. Osa oliiviöljylaaduista sisältää runsaasti palmitiinihappoa, joka voi näkyä kiinteänä sakkana huoneenlämmössäkin olevan öljypullon pohjalla. Luonnollisesti tällainen öljy kiinteytyy nopeammin kuin juoksevampaa öljyhappoa sisältävä laatu. Kansankielellä kiinteytymiseen vaikuttaa eniten öljyjen rasvahappojen liittyminen toisiinsa. Mitä enemmän ne toisiinsa liittyvät, sitä kiinteämpää tuotetta syntyy. Tästä liittymistä kutsutan polymerisoitumiseksi. Sitä tapahtuu sitä enemmän, mitä vahvemmin öljy on otsonoitu. Kuitenkin sitä tapahtuu myös ajan kanssa otsonoitumisen jälkeen ja toisaalta siihen vaikuttaa myös otsonoinnin olosuhteet, kuten lämpötila.

Toisin sanoen kiinteä otsonoitu oliiviöljy voi olla vahvuudeltaan melkein mitä vain riippuen juuri öljylaadusta, otsonoinnin olosuhteista ja tuotteen iästä. Yleensä se kuitenkin on varsin vahvaa, ja todennäköisesti jopa ylivahvaa. Otsonoinnin aikana öljyyn näet muodostuu toivottujen otsonidien lisäksi erilaisia karboksyylihappoja ja aldehydejä. Nämä eivät useimmille ole vaarallisia, mutta joillekin ne aiheuttavat kuumottavan ja suorastaan polttavan ihoreaktion, ja vääränlaisella tuotteella tällaiset reaktiot voivat olla hyvin yleisiä. Esimerkiksi eräässä viimeaikaisessa raportissa väärin valmistettu/säilytetty otsonoitu oliiviöljy aiheutti ihoreaktion peräti 40%:lle koe-henkilöistä. Siksi valvomatonta tuotetta ei pitäisi edes olla markkinoilla varsinkaan kosmeettisena valmisteena. Näin ollen öljyjen valmistusta tulisikin kontrolloida paremmin menetelmin.

Jonkin verran parempi keino on johtaa otsonoituun öljyyn tunnettu määrä otsonia. Otsonigeneraattorin tuotto ja siitä tulevan kaasun virtausnopeus voidaan mitata. Täten voidaan myös laskea se määrä, jota otsonia tietyn ajan kuluessa öljyyn menee. Niin generaattorin tuottoon kun virtausnopeuden mittaamiseenkin kuuluu aina virherajat, ja siksi tämäkin keino on varsin summittainen. Otsonistakaan ei kaikki reagoi toivotulla tavalla, ja usein osa jää kokonaan reagoimatta. Siksi öljyyn johdetun otsoniannoksen tunteminen ei vielä kerro, paljonko sinne on haluttuja tuotteita syntynyt ja mikä osa otsonista on synnyttänyt jopa ei-toivottuja ainesosia.

Toki otsonoitua öljyä valmistettaessa on hyvä tuntea se määrä, joka otsonia öljyyn johdetaan. Silti laadunvalvonnasta voidaan puhua vasta kun lopputuote on analysoitu. Vain siten todella tiedetään, millainen tuote on kyseessä. Maailmalla vain harvassa laboratoriossa on tietotaitoa otsonoitujen öljyjen perusteelliseen analyysiin. White Swanin laboratorio Jyväskylässä on yksi niistä. Laboratoriossa suoritetaan rutiininomaisesti useita testejä ennen kuin tuotteita päästetään markkinoille tai niistä käytetään voiteiden ainesosina.

Otsonoiduista rasvoista mitataan niin sanottu peroksidiarvo. Se kuvaa sitä vapaan hapen määrää, joka otsonoituun rasvaan on sitoutunut otsonidien ja erilaisten peroksidien muodossa. Juuri ne ovat kaivattuja ryhmiä, joita otsonoituun öljyyn tulee muodostua sopivasti. Liian pieni peroksidiarvo tekee tuotteesta vähemmän tehokasta, mutta liian suurikaan arvo ei sitä paranna, vaan voi merkitä liiallista haitallisten yhdisteiden määrää. White Swanin laboratoriossa peroksidiarvot mitataan luotettavalla menetelmällä, joka on kehitetty juuri otsonoitujen rasvojen analysointiin. Vaikka peroksidiarvoja mitataan mm. tavallisten kasviöljyjen laadunvalvonnan yhteydessä, niiden menetelmät eivät sovi otsonoitujen öljyjen analysointiin, jossa peroksidiarvo voi olla tuhat kertainenkin tavalliseen kasviöljyyn verrattuna.

Haitallisia yhdisteitä ovat ennen kaikkea erilaiset karboksyylihapot ja aldehydit. Varsinaisia myrkkyjä nekään eivät toki ole, mutta saattavat harvoissa tapauksissa myötävaikuttaa allergiatyyppisen reaktion syntyyn ja toisaalta vaimentaa otsonoitujen öljyjen hyödyllisiä vaikutuksia. Erityisesti niiden vuoksi otsonoiduissa rasvoissa on niille tyypillinen epämiellyttävä haju. Näiden ei-toivottujen aineiden muodostumista otsonoinnin yhteydessä ei voi täysin välttää. Prosessia kontrolloimalla niiden pitoisuus voidaan kuitenkin pitää turvallisen alhaisena. Hyödyllisten otsonidien hajotessa ajan kanssa haitallisten ryhmien määrä nousee. Siksi on tärkeää suorittaa myös säilyvyystestejä ja tarkkailla, minkä ajan ja missä olosuhteissa ei-toivottujen ryhmien osuus pysyy vielä hyväksyttävänä. White Swan onkin tehnyt kattavia säilyvyystestejä tuotteilleen. Jotkin valmistajat lupaavat tuotteilleen pidempiäkin säilyvyysaikoja, mutta ne tuskin perustuvat asianmukaisiin tutkimuksiin, vaan todistavat ennemminkin niiden puutteesta. White Swan –tuotteisiin voi kuitenkin luottaa, että niiden laatu on hyväksyttävä koko luvatun säilyvyysajan.

Karboksyylihappojen pitoisuus mitataan liuosanalytiikan keinoin neutraloimalla liuotettua öljyjä vahvalla emäksellä. Aldehydien pitoisuuden mittaamiselle on myös olemassa liuosanalyyttinen titrausmenetelmä, joka kuitenkin on epätarkka. Niinpä White Swanin laboratoriossa aldehydit mitataan tiettyjen aldehydi-yhdisteiden UV-absorbtioon perustuvalla menetelmällä, joka vaatii mm. UV-spektrometrin ja paljon muita laitteita näytteiden valmistamiseen, mutta joka menetelmänä on ylivertaisen tarkka muihin menetelmiin verrattuna.

Lähtöaineina olevista kasvirasvoista voidaan myös analysoida niiden tyydyttymättömyysaste. Sen perusteella voidaan jo ennalta arvioida, paljonko kyseiseen öljyyn voidaan otsonia johtaa ilman että ei-toivottuja yhdisteitä alkaa syntyä liikaa. Näin ollen kunkin otsonoitavan rasvaerän kohdalla voidaan jo etukäteen suunnitella otsonointiprosessi optimaaliseksi, vaikka toki siitäkin huolimatta lopputuotteet analysoidaan.

White Swan otsonoi itse omat otsonoidut öljynsä ja muuta otsonoidut rasvat. Eri voiteet sisältävät kuitenkin useita eri ainesosia. Niitä tilataan hyvämaineisilta tavarantoimittajilta, ja niiden mukana tulee toimittajan analyysitodistukset tuotteiden puhtaudesta ja alkuperästä. Omassa laboratoriossa on kuitenkin mahdollista tehdä perustestejä eri ainesosille, joiden perusteella voidaan esimerkiksi niiden puhtausastetta arvioida. Samoin tuotteiden erilaisten niin fysikaalisten kuin kemiallistenkin ominaisuuksien mittaamiseen on laitteet, ja niiden avulla voidaan kontrolloida tuotteiden tasalaatuisuutta. Mikrobiologisia testejä omassa laboratoriossa ei tehdä, vaan ne teetetään tarvittaessa ulkopuolisessa sertifioidussa laboratoriossa. Yhdellekään White Swan -tuotteelle ei ole teetetty eläinkokeita.

Kaikille White Swan -tuotteille on tehty kattavat turvallisuusselvitykset, joiden perusteella niiden käyttö kosmeettisina tuotteina on turvallista. Ne valmistetaan noudattamalla EU:n kosmetiikkalaissa edellytettyjä hyviä tuotantotapoja. Ostamalla White Swan -tuotteen, tiedät että se on oikein valmistettu ja analysoitu luotettavalla tavalla.